ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

LỊCH THI


STT Ngoại ngữ Trình độ Đối tượng dự thi Thời gian thi Đăng ký